ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN OWN BRAND

Gevestigd aan de Vlotlaan 210A, 2681 TV Monster, Nederland
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67969313

Artikel 1. Definities.

Artikel 2. Toepasselijkheid.

Artikel 3. Aanbiedingen.

Artikel 4. Totstandkoming van de Overeenkomst.

Artikel 5. Levering.

Artikel 6. Leveringstermijnen.

Artikel 7. Kwaliteit en conformiteit.

Artikel 8. Maatkleding en reparaties.

Artikel 9. Zichttermijn en herroepingsrecht.

Artikel 10. Onderzoek, klachten en garantie.

Artikel 11. Facturatie en betaling.

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud.

Artikel 13. Aansprakelijkheid.

Artikel 14. Verjaringstermijn.

Artikel 15. Overmacht.

Artikel 16. Intellectuele Eigendom..

Artikel 17. Toepasselijk recht en forumkeuze.

Artikel 18. Wijziging en uitleg van de voorwaarden.

 

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen met een hoofdletter geschreven en in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

 1. Own Brand: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid iMMAdicted B.V., tevens handelend onder de naam Own Brand, wederpartij bij de Overeenkomst met Koper en gebruiker van deze algemene voorwaarden in de zin van artikel 6:231 sub b BW.
 2. Consument: de Koper die bij het aangaan van een Overeenkomst met Own Brand niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 3. Koper: de natuurlijk of rechtspersoon die Producten van Own Brand afneemt en wederpartij bij de Overeenkomst met Own Brand in de zin van artikel 6:231 sub c BW.
 4. Order: het plaatsen van een bestelling tot het leveren van Producten door Koper bij Own Brand.
 5. Overeenkomst: de afspraak tussen Own Brand en Koper op basis waarvan Own Brand Producten aan Koper levert tegen betaling.
 6. Partijen: Own Brand en Koper gezamenlijk.
 7. Producten: alle zaken die door Own Brand op haar Website of anderszins (bijvoorbeeld in prijslijsten, brochures of offertes) worden aangeboden en die het onderwerp zijn van de Overeenkomst.
 8. Schriftelijk: onder “schriftelijk” valt in deze algemene voorwaarden ook communicatie per e-mail, fax of digitaal (bijvoorbeeld via een online interface) mits de identiteit van de afzender en integriteit van de inhoud voldoende vaststaat.
 9. Website: de website van Own Brand welke te bereiken is via: https://ownbrand.clothing/.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van Own Brand, van welke aard dan ook, tenzij die toepasselijkheid geheel of op onderdelen uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten c.q. expliciet anders is overeengekomen.
 2. Eventuele algemene voorwaarden van Koper, hoe dan ook genaamd, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze door Own Brand uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
 3. Wanneer door Own Brand gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. Koper kan geen rechten ontlenen aan de wijze waarop Own Brand de onderhavige voorwaarden toepast.
 4. Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten met Own Brand, voor de uitvoering waarvan derden worden betrokken. Deze derden kunnen jegens Koper een rechtstreeks beroep op de onderhavige voorwaarden doen, waaronder eventuele beperkingen van de aansprakelijkheid.
 5. Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden of enige andere Overeenkomst met Own Brand in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Own Brand vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling.

 

Artikel 3. Aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen van Own Brand zijn herroepelijk en worden vrijblijvend gedaan, tenzij schriftelijk anders wordt aangegeven.
 2. De inhoud van de levering wordt uitsluitend bepaald door de in de aanbieding gegeven omschrijving van de levering. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van hetgeen is opgenomen in de aanbieding, is Own Brand daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Own Brand anders aangeeft.
 3. Kennelijke fouten of verschrijvingen in de aanbieding van Own Brand, bijvoorbeeld op haar Website of in prijslijsten, binden Own Brand niet.
 4. Door Own Brand opgegeven prijzen zijn inclusief BTW en overige van overheidswege verschuldigde heffingen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De verzendkosten komen voor rekening van de Koper, tenzij de Koper aangeeft de Producten af bedrijf te willen afhalen.
 5. Het staat Own Brand vrij haar prijzen op ieder gewenst moment te wijzigen. Aanbiedingen gelden derhalve niet automatisch voor toekomstige Orders.

 

Artikel 4. Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. Behoudens het hierna gestelde komt een Overeenkomst met Own Brand eerst dan tot stand nadat Own Brand een Order schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd. De orderbevestiging wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de Koper daartegen onmiddellijk en schriftelijk protesteert.
 2. Voor Orders die via de Website van Own Brand worden geplaatst, geldt, in afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel, dat de Overeenkomst tot stand komt op het moment dat Koper alle stappen van het online bestelproces met succes heeft doorlopen. Own Brand zal de Order vervolgens schriftelijk aan Koper bevestigen.
 3. Eventuele later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen binden Own Brand slechts, indien deze door Own Brand schriftelijk binnen 5 dagen zijn bevestigd.

 

Artikel 5. Levering

 1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering aan het door Koper opgegeven afleveradres. De kosten voor verzending komen voor rekening van Koper.
 2. Indien Koper specifieke eisen met betrekking tot door Own Brand te gebruiken verpakkingen heeft, komen alle kosten voor het gebruik van deze verpakkingen voor rekening van Koper. Verpakkingsmaterialen worden door Own Brand niet teruggenomen.
 3. Indien is overeengekomen dat de Koper de Producten zal af (doen) halen of zelf voor het transport zorg zal dragen, moeten de Producten die gereed zijn voor afhaal of verzending zijn, zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk op de plaats van levering worden afgehaald dan wel in ontvangst worden genomen. Het risico met betrekking tot de Producten gaat in dit geval op de Koper over op het moment dat door de Koper of een door de Koper ingeschakelde derde de Producten in ontvangst heeft genomen.

 

Artikel 6. Leveringstermijnen

 1. Indien Own Brand een termijn voor levering of de uitvoering van de Overeenkomst heeft opgegeven, is deze slechts indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Koper Own Brand derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Own Brand dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
 2. Indien en voor zover naar het oordeel van Own Brand een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Own Brand het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Own Brand aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Own Brand worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Own Brand zijn verstrekt, heeft Own Brand het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Koper in rekening te brengen.

 

Artikel 7. Kwaliteit en conformiteit

 1. Own Brand zal altijd kiezen voor stoffen, borduurgaren, veters, e.d. die voor wat betreft kleur het dichtst de door Koper opgegeven kleur benadert. Door Own Brand verstrekte drukproeven, monsters, stalen, voorbeelden, etc. zijn slechts ter indicatie en nimmer kleurecht. Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, hardheid, satinage, dikte enz. met in de branche gebruikelijke marges, geven echter geen reden tot afkeuring, tenzij bij het tot stand komen van de Overeenkomst uitdrukkelijk een kleinere marge is overeengekomen. Bij de beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de levering worden genomen.
 2. Tenzij uitdrukkelijk bijzondere kwaliteiten zijn overeengekomen, kan Own Brand volstaan met de levering van normale handelskwaliteiten. Een maximale afwijking van 3% in kleur, aantallen en gewicht dient daarbij door de Koper te worden geaccepteerd.
 3. Bij uitvoering van borduursels c.q. drukwerk dient er door de Koper rekening te worden gehouden met een maximale uitval van 5% aan de aangeleverde goederen i.v.m. mogelijk technische mislukkingen in de uitvoering van de productie.
 4. Own Brand is uitsluitend gehouden vooraf een drukproef ter goedkeuring aan de Koper te zenden, indien zulks voor het verstrekken van de opdracht schriftelijk door de Koper is bedongen. In dat geval verplicht Own Brand zich uiterlijk vijf werkdagen na ontvangst van de opdracht daartoe en na ontvangst van de opdracht daartoe en na ontvangst van de te reproduceren materialen een drukproef voor te leggen aan de Koper, welke drukproef geacht wordt te zijn goedgekeurd indien niet binnen vijf werkdagen schriftelijk op de drukproef is gereageerd.
 5. Het formaat van opdrukken van door Own Brand verstrekte drukproeven kunnen afwijken van het daadwerkelijke formaat van de opdrukken van de door Own Brand geleverde Producten. Bij productie worden door Own Brand de tussen Partijen vermelde en overeengekomen formaten (afmetingen) aangehouden voor de opdrukken. Niet het formaat van de proefdruk. Own Brand is niet aansprakelijk voor afwijkingen tussen het formaat van opdrukken bij de proefdruk en daadwerkelijk geleverde Producten, tenzij het formaat van de opdrukken van de geleverde Producten niet overeenstemt met de door Own Brand vermelde afmetingen.
 6. Indien Own Brand niet de juiste bestanden of bestanden in de juiste kleurmodellen krijgt aangeleverd, zal Own Brand de bestanden omzetten naar de juiste kleurmodellen. Own Brand is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van kleur- of beeldverschillen die daarbij optreden.
 7. Door Own Brand opgegeven PMS kleuren kunnen afwijken van de kleuren van de geleverde Producten. Het eindresultaat is afhankelijk van de ondergrond (stof) waarop de opdruk is aangebracht. Own Brand is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van kleurverschillen die optreden door het gebruik van een bepaalde ondergrond.

 

Artikel 8. Maatkleding en reparaties

 1. Bij het accepteren van opdrachten tot vervaardiging van maatkleding aanvaardt Own Brand geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van maatverschillen, teleurstellend model of coupe, teleurstellend karakter of kleur van de stof, alsmede ten aanzien van de eigenschappen van de stof en alles wat daarmee samenhangt, tenzij door de Koper wordt aangetoond dat hier sprake is van kennelijke wanprestatie van de zijde van Own Brand. In de zojuist genoemde gevallen, uitgezonderd de kennelijke wanprestatie, heeft de Koper geen recht op ontbinding van de Overeenkomst noch op schadevergoeding, verbetering of herstel van de geleverde Producten.
 2. Reparaties waartoe leverancier niet verplicht is, worden uitsluitend verricht voor rekening van de wederpartij, nadat deze zich schriftelijk met de reparatiekosten heeft akkoord verklaard. De ter reparatie aangeboden zaken moeten franco aan leverancier worden geleverd en zullen niet franco aan de wederpartij worden geretourneerd.

 

 

Artikel 9. Zichttermijn en herroepingsrecht

 1. Indien er sprake is van een koop op afstand, zal het aanbod tevens een zichttermijn van 14 dagen inhouden, ingaande de dag na ontvangst door of namens de Consument, tenzij anders overeengekomen is. De koop is in dat geval pas definitief wanneer 14 dagen na ontvangst van het Product zijn verstreken.
 2. Tijdens de zichttermijn heeft de Consument een herroepingsrecht, waarbij de Consument de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen Producten te retourneren.
 3. De Consument kan het herroepingsrecht inroepen door Own Brand binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst door of namens de Consument schriftelijk of per e-mail op de hoogte te stellen van zijn voornemen. De schriftelijke verklaring wordt verstuurd per e-mail aan info@ownbrand.clothing. Daartoe kan de Consument gebruik maken van het Europese modelformulier voor herroeping dat door Own Brand op haar website ter beschikking wordt gesteld, maar de Consument is daartoe niet verplicht.
 4. Indien door de Consument een beroep wordt gedaan op het herroepingsrecht zal Own Brand het eventueel reeds door de Consument betaalde bedrag uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de retour gezonden Producten terugbetalen.
 5. De Consument kan alleen daadwerkelijk gebruik maken van haar herroepingsrecht indien de betreffende Producten compleet, onbeschadigd, ongebruikt en in de originele verpakking geretourneerd worden. Wel mag de Consument de Product uit de verpakking nemen voor zover dit noodzakelijk is om te beoordelen of het Product aan de verwachting van de Consument voldoet, zolang de originele verpakking bewaard blijft en het Product in onbeschadigde en ongeopende toestand kan worden teruggezonden.
 6. De Consument dient na het inroepen van haar herroepingsrecht het geleverde binnen 14 dagen retour te zenden aan Own Brand. De kosten voor het retour zenden komen voor rekening van de Consument.
 7. Maatwerk Producten die door Own Brand worden gemaakt volgens de specificaties van de Consument, zoals kleding voorzien van opdrukken of borduursels, zijn van het herroepingsrecht uitgesloten.

 

Artikel 10. Onderzoek, klachten en garantie

 1. De Koper dient het geleverde onmiddellijk na de levering te controleren op eventuele afwijkingen met hetgeen is overeengekomen. Eventuele klachten met betrekking tot de geleverde Producten dienen uiterlijk binnen 72 uur na levering per e-mail of telefonisch bij Own Brand te worden ingediend. Na het verstrijken van vorenbedoelde termijn geldt het geleverde als onherroepelijk en onvoorwaardelijk door de Koper aanvaard. De Koper dient de gebrekkige Producten voor de beoordeling van de klacht ter beschikking van Own Brand te houden. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting van de Koper ten aanzien van de betreffende Producten niet op.
 2. Mochten de Producten bij aankomst uitwendig waarneembaar beschadigd zijn, dan dient de Koper hieromtrent een schriftelijk voorbehoud te maken jegens de vervoerder door middel van een aantekening op het afleverbewijs.
 3. Onverminderd eventuele garantierechten die de wet aan Koper toekent en welke dwingendrechtelijk van aard zijn, garandeert Own Brand de kwaliteit van de door haar geleverde Producten zoals deze door Partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld en mochten worden verwacht.
 4. Producten die aantoonbaar ondeugdelijk zijn, zullen door Own Brand kosteloos worden vervangen of hersteld. Indien vervangen of herstellen niet mogelijk is, bijvoorbeeld omdat het betreffende Product niet meer leverbaar is, zal Own Brand het aankoopbedrag aan de Koper terugbetalen.
 5. Door voldoening aan een van de hiervoor genoemde prestaties zal Own Brand ter zake van zijn garantieverplichtingen volledig zijn gekweten en zal Own Brand tot geen enkele verdere (schade)vergoeding zijn gehouden.
 6. Producten die ter vervanging of ter beoordeling onder kwaliteitsgarantie aan Own Brand worden vervoerd of toegezonden, blijven te allen tijde voor risico van Koper, ongeacht wie de wijze van transport of verzending heeft bepaald en ongeacht wie de kosten daarvan voor zijn rekening neemt.
 7. Gebrekkige Producten kunnen uitsluitend worden geretourneerd, nadat vooraf overleg met één van de verkoopmedewerkers van Own Brand heeft plaatsgehad.

 

Artikel 11. Facturatie en betaling

 1. Own Brand is gerechtigd om bij aanvang van de Overeenkomst te verlangen dat de verzending geschiedt nadat volledige of gedeeltelijke vooruitbetaling door de Koper heeft plaatsgevonden. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, geschiedt (vooruit)betaling door middel van voorafgaande overschrijving op een via de website van Own Brand aangeboden betaalwijze, zoals iDeal en creditcard.
 2. Indien is overeengekomen dat (vooruit)betaling geschiedt door middel van factuur, dient de betaling van de factuur te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enige verrekening of korting, op een door Own Brand aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Own Brand is gerechtigd om facturen digitaal te verzenden.
 3. Na het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn verkeert de Koper van rechtswege in verzuim zonder dat nadere ingebrekestelling daartoe is vereist.
 4. De Koper is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is in welk geval de wettelijke handelsrente geldt. Alle (buiten)gerechtelijke kosten welke Own Brand maakt ter verkrijging van voldoening – zowel in als buiten rechte – komen vanaf dat moment voor rekening van de Koper. In dat geval is de Kopereen vergoeding verschuldigd van ten minste 5% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 40,00. Indien de werkelijk door Own Brand gemaakte en te maken kosten boven dit bedrag uitstijgen, komen deze eveneens voor vergoeding in aanmerking.
 5. Indien de Koper niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is Own Brand bevoegd de nakoming van de jegens de Koper aangegane verplichtingen tot levering c.q. tot de uitvoering van werkzaamheden op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn indien Own Brand het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de Koper te twijfelen.
 6. In geval van liquidatie, faillissement, schuldsanering of surséance van betaling van de Koper of een aanvraag daartoe zijn de vorderingen van Own Brand en de verplichtingen van de Koper jegens Own Brand onmiddellijk opeisbaar.
 7. Indien de Koper uit welken hoofde ook, één of meer tegenvorderingen op Own Brand heeft, dan ziet de Koper af van het recht op verrekening. Genoemde afstand van het recht op verrekening geldt eveneens indien de Koper (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

 

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Own Brand geleverde Producten blijven eigendom van Own Brand tot op het moment dat de Koper volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Own Brand uit hoofde van enige met Own Brand gesloten Overeenkomst tot het leveren van Producten en/of het verrichten van werkzaamheden, vorderingen ter zake van het tekortschieten in de nakoming van een dergelijke Overeenkomst daaronder begrepen.
 2. Een Koper die als wederverkoper optreedt, is niet gerechtigd de Producten die onderworpen zijn aan het eigendomsvoorbehoud van Own Brand te verkopen of door te leveren, ook niet indien dat gebruikelijk is in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf.
 3. Het is aan de Koper niet toegestaan beperkte rechten te vestigen op Producten welke zijn onderworpen aan het eigendomsvoorbehoud van Own Brand. Indien derden (beperkte) rechten (wensen te) vestigen op aan het eigendomsvoorbehoud onderworpen Producten, zal de Koper Own Brand hiervan onverwijld op de hoogte stellen.
 4. Op de afgeleverde Producten die door betaling in eigendom van Koper zijn overgegaan en zich nog in handen van Own Brand bevinden, behoudt Own Brand zich hierbij reeds nu voor alsdan bezitloos pandrecht voor tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan in artikel 3:92 lid 2 BW vermelde, die Own Brand uit welke hoofde dan ook nog jegens de Koper mocht hebben.
 5. De Koper is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde Producten gescheiden van andere Producten, met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van Own Brand te (doen) houden.

 

Artikel 13. Aansprakelijkheid

 1. Indien Own Brand aansprakelijk is voor schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade en tot maximaal het bedrag dat door de verzekeraar van Own Brand ter zake wordt uitgekeerd. Indien de verzekeraar, om wat voor reden ook, niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Own Brand beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de Overeenkomst (exclusief BTW) waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  1. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden.
  2. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Own Brand aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Own Brand kunnen worden toegerekend.
  3. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 2. Own Brand is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder mede begrepen letselschade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, milieuschade en schade als gevolg van opgelegde boetes wegens het niet halen van (op)levertermijnen.
 3. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade zijn niet van toepassing indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van Own Brand.

 

Artikel 14. Verjaringstermijn

In alle gevallen is de termijn waarbinnen Own Brand tot vergoeding van schade kan worden aangesproken beperkt tot maximaal 1 jaar na levering van de betreffende Producten waarop de schade ziet.

 

Artikel 15. Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Own Brand geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Own Brand niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Vertragingen in de levering als gevolg van douanecontroles, weersomstandigheden, mankementen of tekorten aan transportmiddelen, alsmede werkstakingen in het bedrijf van Own Brand of de betrokken fabrikant of toeleverancier worden daaronder mede begrepen.
 3. Own Brand heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Own Brand zijn verbintenis had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 30 dagen, is ieder der Partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere Partij.
 5. Voor zoveel Own Brand ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Own Brand gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk Overeenkomst.

 

Artikel 16. Intellectuele eigendom

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten op de door Own Brand geleverde Producten berusten bij Own Brand, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.
 2. Het is de Koper zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Own Brand niet toegestaan om op de door Own Brand geleverde Producten of op de verpakkingen daarvan aangebrachte merk- of herkenningstekens te wijzigen of te verwijderen of de geleverde zaken of enig gedeelte daarvan te wijzigen of openbaar te maken, of te verveelvoudigen.
 3. De Koper staat ervoor in dat hij volledig gerechtigd is om de aan Own Brand ter beschikking gestelde zaken en/of gegevens door Own Brand te laten verveelvoudigen, openbaar maken of anderszins bewerken zoals in de Overeenkomst nader wordt aangegeven en dat hij daarmee geen inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden. De Koper legt aan Own Brand alle benodigde bewijsmiddelen van diens rechten over, zoals bijvoorbeeld (maar niet beperkt tot) een afschrift van een merkinschrijving of licentieovereenkomst.
 4. In geval van aanspraken van derden ter zake van een inbreuk op dergelijke rechten of wanneer het vermoeden bestaat dat met uitvoering van een Overeenkomst inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden, staat het Own Brand vrij die maatregelen te nemen die haar goeddunken, teneinde de gestelde inbreuk op te heffen en de schade ter zake zoveel mogelijk te beperken. Indien en voor zover de door Own Brand te nemen maatregelen kosten voor de Koper met zich meebrengen, is Own Brand daarvoor niet aansprakelijk.
 5. De Koper verleent Own Brand vrijwaring voor alle schade en kosten waarvoor Own Brand wordt aangesproken als gevolg van door derden gestelde inbreuken op hun intellectuele eigendomsrechten. De Koper zal jegens Own Brand op diens eerste verzoek afdoende zekerheid stellen voor nakoming van haar hieruit voortkomende financiële verplichtingen jegens Own Brand.
 6. De Koper zal Own Brand onmiddellijk in kennis stellen van enige aanspraak van een derde ter zake van een (dreigende) inbreuk op intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door Own Brand geleverde (nog te leveren) Producten of verrichte (nog te verrichten) werkzaamheden.

 

Artikel 17. Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op alle door Own Brand gesloten en te sluiten Overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige Overeenkomst dan wel van nadere Overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Own Brand haar statutaire zetel heeft, tenzij een dwingende wetsbepaling zich hiertegen verzet.

 

Artikel 18. Wijziging en uitleg van de voorwaarden

 1. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden alsmede in geval van strijd tussen de inhoud of uitleg van eventuele vertalingen van de onderhavige algemene voorwaarden en de Nederlandse versie, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst.